Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  asistenti: Matej Prijatelj, Jan Ravnik, Matjaž Ličen in Mojca Vilfan


  1. kolokvij: 1. 12. 2016, 19h-21h, v VFP, PA in P1, razpored po skupinah bo javljen pravočasno.

  2. kolokvij: 24. 1. 2017, 14h-16h, v VFP, PA in P1, razpored po skupinah bo javljen pravočasno. 


  1. rok: pisni izpit:  27. 1. 2017, od 15:00 do 17:00 v PA in P1izpit iz teorije: 31.1. 2017 13:00-14 h v VFP na FMF,

  2. rok: pisni izpit:  13. 2. 2017, od 12:00 do 14:00 PA in P1, izpit iz teorije: 17.2. od 12:15-13 v VFP na FMF, 

  3. rok: pisni izpit:   24. 8. 2017, od 9:00 do 11:00 PA in P1, izpit iz teorije5.9. od 15:15-16 v VFP na FMF  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje (obvezna prisotnost) in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na dve naključno izbrani vprašanji iz nabora 20 vnaprej znanih vprašanj. Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


  Tutorske ure: Torek ob 17:00 v F1 in četrtek ob 17:00 v P4.


 • 3.oktober - 9. oktober

  Torek, 4. 10. 2016: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 4. 10.2016: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.


  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 10 October - 16 October

  Torek, 11. 10. 2016: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju.

  Tuesday, 11. 10. 2016: Forces, Newton's laws of motion, Weight, Static and kinetic friction, Centripetal force


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 17 October - 23 October

  Torek 18.10.2016, Delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gravitacija, gibalna količina

  Tuesday 18.10.2016, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Gravity, Linear momentum


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum

 • 24 October - 30 October

  Torek 25.10.2015, Prožni trk, navor, Newtonov zakon za vrtenje, kinetična energija pri vrtenju.

  Tuesday 25.10.2015, Elastic collision, Torque, Newton's law for rotation, Kinetic energy of rotation.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 10 - Collisions, Chapter 11 - Rotation.

 • 31 October - 6 November

  Ta teden NI predavanj IN vaj zaradi praznikov.

  • 7 November - 13 November

   Torek, 8 .11.2015: Vrtilna količina, Keplerjevi zakoni, nihanje, valovanje

   Tuesday,  8. 11. 2015: Angular momentum, Kepler's Laws, Oscillations, Waves


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11-Rolling,Torque, and Angular Momentum, Chapter 15-Oscillations, Chapter 16-Waves-

  • 14 November - 20 November

   Torek, 15.11.2016: Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

   Tuesday, 15.11.2016: Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential

  • 21 November - 27 November

   Torek 22.11.2016: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polje, električni tok in električna vezja.

   Tuesday, 22.11.2016: Electric capacitor, Response of different materials to electric field, Electric current and electric circuits.


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance, Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits


  • 28 November - 4 December

   Torek 29. 11. 2015: Sila med magnetnima dipoloma, magnetno polje v okolici permanentnih magnetov in magnetno polje v okolici vodnikov s tokom (zanka, tuljava, žica s tokom), energija magnetnega dipola v magnetnem polju

   Tuesday, 29. 11. 2015: Force between magnetic dipoles, magnetic field of permanent magnets and magnetic field due to electric currents (current loop, selenoid, current-carying wire), energy of magnetic dipole in magnetic field


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents

  • 5 December - 11 December

   Torek 6. 12. 2016: Sila magnetnega polja na vodnik s tokom, Odziv snovi na magnetno polje

   Tuesday, 6. 12. 2016: Magnetic force on a current-carrying wire, Response of materials to magnetic field


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents, Chapter 23-4 till the end of the chapter: Magnets

  • 12 December - 18 December

   Torek 13. 12. 2016: Indukcija, , magnetna energija tuljave, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom

   Tuesday, 13. 12. 2016: Induction, magnetic energy of a selenoid, electrical transformer, alternating current (AC) circuits


   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

  • 19 December - 25 December

   Torek 20. 12. 2016: Vezja z izmeničnim tokom - primeri, električni nihajni krog, energija nihanja

   Tuesday, 20. 12. 2016: Alternating current (AC) circuits - examples, LC electric oscillator, oscillation energy


   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

  • 26 December - 1 January

   Ta teden NI predavanj IN vaj zaradi praznikov.

   • 2 January - 8 January

    Torek 3. 1. 2016, Elektronski oscilator, Elektromagnetno (EM) valovanje, svetloba kot EM valovanje, interferenca

    Tuesday, 3. 1. 2016: Electronic oscillator, Electromagnetic (EM) waves, Light as electromagnetic radiation, interference

    Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference

   • 9 January - 15 January

    Torek 10. 1. 2017: Uklon svetlobe, lom in odboj svetlobe, totalni odboj, optična vlakna, atenuacija in disperzija signalov v optičnih vlaknih

    Tuesday, 10. 1. 2017: Diffraction, refraction and reflection, total internal reflection, optical fibres, atenuation and dispersion in optical fibres


    Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic wavesChapter 36: Diffraction

   • 16 January - 22 January

    Torek 17. 1. 2017: Optična vlakna, atenuacija in disperzija signalov v optičnih vlaknih, izbrana poglavja iz moderne fizike

    Tuesday, 17. 1. 2017: Optical fibres, atenuation and dispersion in optical fibres, selected chapters from modern physics

    Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic wavesChapter 36: Diffraction